Pytanie:
Wewnątrzwspólnotowe działania obywatelskie w UE
Flup
2015-05-27 14:17:46 UTC
view on stackexchange narkive permalink

„A” (w państwie członkowskim UE) zawiera umowę z „B” (w innym państwie członkowskim), który następnie narusza umowę.

  • Czy „A” może pozwać „B” na podstawie zharmonizowana procedura obejmująca całą społeczność?
  • Jeśli nie, w jakim stanie „A” wnosi skargę (jeśli nie jest określone w umowie)?
Dwa odpowiedzi:
#1
+4
Tim
2015-05-28 01:20:08 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, przy założeniu, że ma tu zastosowanie prawodawstwo UE, istotne może być rozporządzenie UE nr 1896/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia europejskiego postępowania w sprawie nakazu zapłaty, przewidujące ujednoliconą procedurę płatności roszczenia.

Jeśli chodzi o drugą, odpowiedź prawdopodobnie można znaleźć w rozporządzeniu UE nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Artykuł 4 tego rozporządzenia zawiera ogólną zasadę (osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego są [...] pozywane przed sądy tego państwa członkowskiego), ale oczywiście także kilka wyjątków od tej zasady. Odpowiedni wyjątek zawarty jest w artykule 7: W sprawach dotyczących umowy właściwe są sądy miejsca wykonania danego zobowiązania.

#2
+2
Roy
2015-05-27 15:49:32 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Nie znając prawa UE, mogę odpowiedzieć tylko na drugie pytanie (choć przypuszczam, że odpowiedź na pierwsze jest twierdząca).
Ogólne zasady dotyczące jurysdykcji osób do pozywania innych w różnych sądach, oparte na różne pytania. W takim przypadku powód mógłby pozwać w państwie, w którym umowa została podpisana; stan, w którym powód mieszka (chociaż może być zmuszony do tego, aby pozwany przebywał w tym stanie, choćby na krótki czas, zanim będzie mógł faktycznie złożyć pozew); stan, w którym mieszka pozwany; a jeśli skutki naruszenia umowy w jakiś sposób odbiją się echem w państwie trzecim, powód na ogół mógłby w nim pozwać.
Warto zauważyć, że w miarę jak stajemy się bardziej zglobalizowanym światem, a ludziom staje się łatwiej brać udział w procesach sądowych, nawet jeśli toczą się one daleko, sędziowie cenią mniej skarg dotyczących wyboru miejsca i zwykle rozluźniają standardy dotyczące tego, gdzie należy złożyć pozew.To pytanie i odpowiedź zostało automatycznie przetłumaczone z języka angielskiego.Oryginalna treść jest dostępna na stackexchange, za co dziękujemy za licencję cc by-sa 3.0, w ramach której jest rozpowszechniana.
Loading...