Pytanie:
Czy jest jakaś różnica w znaczeniu między licencjami na oprogramowanie Boost i MIT?
OMGtechy
2015-05-27 15:10:02 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Licencja MIT (MIT)

Copyright (c) <year> <copyright posiadacze>

Zezwolenie jest niniejszym przyznaje się bezpłatnie każdej osobie, która uzyska kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji („Oprogramowanie”), do korzystania z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do użytkowania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania rozprowadzać, udzielać podlicencji i / lub sprzedawać kopii Oprogramowania oraz zezwalać na to osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu powinny być zawarte we wszystkich kopiach lub znacznych częściach Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE JEST”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONY CEL I NIENARUSZANIE PRAW. W ŻADNYM PRZYPADKU AUTORZY LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZARÓWNO Z TYTUŁU UMOWY, TORTU CZY W INNY SPOSÓB, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM LUB UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIE.

Boost

Licencja na oprogramowanie Boost - wersja 1.0 - 17 sierpnia 2003

Pozwolenie jest niniejszym udzielane bezpłatnie dowolnej osobie lub organizacji, która uzyska kopię oprogramowania i towarzyszącej mu dokumentacji objętej niniejszą licencją („Oprogramowanie”) do używania, reprodukcji, wyświetlania, rozpowszechniania, wykonywania i przesyłania Oprogramowania oraz do przygotowywać prace pochodne Oprogramowania i zezwalać na to osobom trzecim, którym Oprogramowanie jest dostarczane, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Informacje o prawach autorskich do Oprogramowania oraz całe niniejsze oświadczenie, w tym powyższe udzielenie licencji, niniejsze ograniczenie i poniższe wyłączenie odpowiedzialności muszą być zawarte we wszystkich kopiach th e Oprogramowanie w całości lub w części, oraz wszystkie prace pochodne Oprogramowania, chyba że takie kopie lub prace pochodne mają wyłącznie postać wykonywalnego maszynowo kodu obiektowego generowanego przez procesor języka źródłowego.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE JEST „BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU POSIADACZE PRAW AUTORSKICH ANI KADY ROZPORZĄDZAJĄCY OPROGRAMOWANIE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB INNE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU UMOWY, TORTU ANI W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCYCH Z OPROGRAMOWANIA LUB UŻYTKOWANIA LUB INNYCH OBRAŻEŃ ZWIĄZANYCH Z OPROGRAMOWANIEM.


Chociaż licencja MIT mówi, że wszystkie kopie oprogramowania muszą mieć licencję obok siebie, nie określa, co liczy się jako kopia (tj. czy mówimy o wykonywalnym pliku binarnym, czy kod źródłowy?). Odnosi się również do „znacznych części”, co wydaje się bardzo subiektywne. Z drugiej strony licencja oprogramowania Boost jest znacznie bardziej szczegółowa.


Moje pytanie, biorąc pod uwagę powyższe, czy są jakieś znaczące różnice między tymi dwiema licencjami? Jakie konsekwencje mogą mieć te różnice?

Istnieją również inne, subtelne zmiany, które mogą, ale nie muszą powodować żadnej różnicy; na przykład listy przyznanych praw są różne, a Boost odnosi się do „osób lub organizacji / stron trzecich”, podczas gdy MIT odnosi się tylko do „osób”.
FWIW, Boost podaje uzasadnienie swojej licencji: http://www.boost.org/users/license.html#Rationale
Dwa odpowiedzi:
#1
+11
Mark
2015-06-23 13:48:43 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Główne różnice:

  • MIT ma ogólną klauzulę „umowa z Oprogramowaniem bez ograniczeń”, w której Boost wylicza rzeczy, które użytkownik może robić. W przypadku różnych rzeczy, do których przeciętny użytkownik prawdopodobnie będzie chciał używać oprogramowania, może nie być żadnej praktycznej różnicy, ale licencja MIT jest znacznie szersza.
  • Kopia licencji Boost nie wymaga być dołączone do wykonywalnego pliku binarnego, podczas gdy kopia licencji MIT tak.
  • Zastrzeżenie Boost obejmuje „każdego rozpowszechniającego oprogramowanie” oprócz autorów i posiadaczy praw autorskich; licencja MIT nie.

Inne możliwe różnice:

  • Organizacja niebędąca osobą korporacyjną może nie być w stanie handlować oprogramowaniem na licencji MIT jako organizacja, chociaż nie jestem tego pewien. Prawdopodobnie mógłbyś zmusić armię prawników do kłótni o ten punkt przez lata.
  • Licencja MIT może nie wymagać dołączenia wyłączenia odpowiedzialności do oświadczenia licencyjnego. Nie jest jasne, czy wyłączenie odpowiedzialności jest częścią „tego powiadomienia o pozwoleniu”, czy nie.
Dziękuję Ci! co masz na myśli mówiąc o części „osoba niekorporacyjna”?
[Osobowość korporacyjna] (https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_personhood): w Stanach Zjednoczonych korporację uważa się za „osobę” w wielu celach. Inne struktury organizacyjne nie są.
Tak więc w Anglii i Walii spółka osobowa nie jest osobą prawną (tylko indywidualni partnerzy). Podobnie klub niezarejestrowany nie jest osobą prawną (zazwyczaj komitet zarządzający jest osobiście odpowiedzialny).
W odniesieniu do organizacji niebędących osobami korporacyjnymi: czy rozsądne jest modyfikowanie licencji MIT, aby była jaśniejsza, tak jak to zrobiono w przypadku wersji Boost, zakładając ograniczone koszty? Strony takie jak https://choosealicense.com/licenses/mit/ zalecają licencję MIT jako rozsądną opcję.
#2
  0
cnst
2018-12-16 13:40:06 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Przydałby się kontekst pytania, dlaczego miałoby to dla Ciebie znaczenie, czy licencje MIT i Boost są równoważne, czy nie.

Dla celów ilustracyjnych weź pod uwagę, że OpenBSD jest znane być bardzo surowym z prawem autorskim. Projekt OpenBSD ma do powiedzenia na temat różnic między 2-klauzulową licencją BSD a licencją ISC (powszechnie znaną obecnie jako licencja OpenBSD):

http: //www.openbsd .org / policy.html

Prawa autorskie ISC są funkcjonalnie równoważne z dwuskładnikowym prawem autorskim BSD z usuniętym językiem, który jest zbędny na mocy konwencji berneńskiej. Jest to preferowana licencja na nowy kod włączony do OpenBSD. Przykładowa licencja jest dostępna w pliku /usr/share/misc/license.template.

Zasadniczo odpowiedź na Twoje pytanie prawdopodobnie sprowadza się do Konwencja berneńska.

Jeśli chodzi o drugą odpowiedź, czy musisz dołączyć tekst licencji MIT do każdej wynikającej z niej dystrybucji, jestem trochę sceptyczny, na przykład, ponieważ bardzo często w przypadku tych krótszych licencji pełny tekst licencji jest często zawarty w każdym pojedynczym pliku objętym licencją (ma to zwykle miejsce w społeczności BSD, a drzewa źródłowe OpenBSD i NetBSD, na przykład don nie ma nawet oddzielnego pliku COPYRIGHT w swoim katalogu głównym - NetBSD przeniósł go do share / legal / , ale OpenBSD nie mieć je w ogóle, poza license.template , który jest przeznaczony tylko dla nowego kodu). Tak więc, z praktycznego punktu widzenia w świecie kompatybilnym z BSD, myślę, że oryginalna licencja faktycznie staje się kodem źródłowym w tym momencie i nie jest wymagane dostarczanie kodu źródłowego z plikami wykonywalnymi, więc być może licencja Boost jest jedynie wyjaśnienie mające na celu ułatwienie zrozumienia, biorąc pod uwagę szeroki kontekst, w jakim biblioteka jest używana.To pytanie i odpowiedź zostało automatycznie przetłumaczone z języka angielskiego.Oryginalna treść jest dostępna na stackexchange, za co dziękujemy za licencję cc by-sa 3.0, w ramach której jest rozpowszechniana.
Loading...